Biddinghuizen | Dronten | Swifterbant

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definitieomschrijvingen

 1. PvD: Pas van Dronten.
 2. Pashouder: De natuurlijk persoon die de PvD in bezit heeft en al dan niet gebruikt.
 3. Gemeente: De publieksrechtelijke rechtspersoon gemeente Dronten.
 4. Aanbieder: partij aangesloten bij de PvD waarbij de PvD kan worden gebruikt.
 5. BRP: Basisregistratie personen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige zaken/activiteiten in de ruimste zin des woords van (het project van) de PvD.
 2. Genoemde aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie op de website pasvandronten.nl en de daaraan gelieerde websites en de andere communicatiemiddelen van (het project van) de PvD zijn geheel vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie zijn slechts indicatief.

 

Artikel 3 Rechten en plichten van de pashouder

 1. De pashouder gebruikt de PvD alleen persoonlijk. Zo is uitlenen dus niet toegestaan. Tegoed en acties op de PvD komen dus alleen toe aan de pashouder en overdracht daarvan is niet toegestaan.
 2. Elke ingezetene van Nederland die ingeschreven staat in de BRP en minimaal 16 jaar oud is kan de PvD aanvragen. Een ingezetene in de leeftijdscategorie 3 jaar tot en met 15 jaar heeft bij het aanvragen of registreren van de PvD toestemming nodig van ouder of voogd.
 3. De pashouder gebruikt de PvD niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van de aanbieder.
 4. Tegoed op de PvD is niet inwisselbaar tegen (contant) geld en kan uitsluitend worden verzilverd bij aanbieder. Pashouders met een tegoed kunnen enkel en alleen deze tegoeden verzilveren in overeenstemming met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten waarvoor dat tegoed is toegekend. Met de PvD kunnen pashouders alleen acties verzilveren conform hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald en uitsluitend bij de aanbieder op de door hem omschreven wijze. De gemeente en aanbieder hebben te allen tijde het recht zowel in het algemeen als per individuele transactie een (verzoek om) verzilvering te weigeren, dan wel ongedaan te maken.
 5. Verzilvering volgens het vorige lid kan uitsluitend gebeuren indien de pashouder ten tijde van de verzilvering de PvD bij zich heeft en deze in een bruikbare vorm aanbiedt aan de aanbieder.
 6. Indien mutaties van het tegoed op de PvD onjuist zijn verwerkt, kan dit alleen worden hersteld indien de pashouder de kassabonnen/facturen van de betreffende aankopen waarop de foutieve mutaties betrekking hebben, aan de gemeente overlegt.
 7. Bij verlies of diefstal van de PvD dient de pashouder dit direct te melden via de aangegeven wijze op de website van de Pas van Dronten .
 8. Bij gevallen als bedoeld in het vorige lid kunnen pashouders via de in het vorige lid gegeven website een nieuwe PvD aanvragen.
 9. Een verhuizing van een pashouder dient te worden gemeld via een adreswijziging op de persoonlijke inlogpagina van de pashouder op www.pasvandronten.nl.
 10. Alle door pashouder op te geven gegevens dient hij naar waarheid in te vullen en pashouder zorgt ervoor dat deze gegevens volledig zijn.

 

Artikel 4 Bevoegdheden gemeente

 1. De gemeente is te alle tijden onder opgaaf van reden bevoegd de PvD bij de pashouder in te trekken. Eventueel aanwezig tegoed op de PvD komt dan te vervallen waarbij de pashouder (althans de persoon waarbij de PvD is ingetrokken en andere personen) geen recht heeft op restitutie daarvan in welke vorm dan ook en eveneens geen recht heeft op schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.
 2. De gemeente is bevoegd een PvD niet te verstrekken aan een aanvrager van de PvD. Een aanvrager van de PvD dan wel een persoon die zich voor de PvD wil registreren dient minimaal 16 jaar te zijn en ingeschreven te zijn in de BRP. Een ingezetene in de leeftijdscategorie 3 jaar tot en met 15 jaar heeft bij het aanvragen of registreren van de PvD toestemming nodig van ouder of voogd.
 3. Indien de gemeente meent dat er foutieve mutaties van het tegoed van de PvD zijn verwerkt, kan zij deze herstellen.
 4. De gemeente kan bepaalde groepen mensen een tegoed toekennen op de PvD. Dit tegoed kan gedurende één jaar na toekenning van dat tegoed worden gebruikt, behoudens gevallen zoals omschreven in andere bepalingen in deze algemene voorwaarden die over het tegoed gaan. De gemeente dan wel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten kan de in dit lid genoemde termijn dat het tegoed kan worden gebruikt bij (al dan niet bij besluit) verkorten dan wel verlengen.
 5. De gemeente is bevoegd (het project van) de PvD te stoppen. Indien de gemeente hiertoe over gaat zal zij dit minimaal één maand van te voren aan de pashouder aangeven, dan wel tot publicatie hiervan overgaan op de website pasvandronten.nl.
 6. De gemeente vergoedt over het tegoed op de PvD geen rente.
 7. De gemeente en (rechts)personen handelende namens de gemeente kunnen niet een juiste werking van de PvD en alle daaraan gekoppelde programma’s, websites etc. garanderen.
 8. De gemeente mag (elektronische) berichten versturen aan de pashouder.

 

Artikel 5 Uitsluiting aansprakelijkheid/rechten en intellectueel eigendom

 1. In een geval dat een situatie zoals omschreven in artikel 4 lid 2 zich voordoet, heeft de aanvrager van de PvD geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 2. De gemeente behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving aangaande (het project van) de PvD.
 3. De gemeente en (rechts)personen handelende namens de gemeente in de opdracht ter uitvoering van (het project van) de PvD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met (het project van) de PvD geleverde diensten en/of producten.
 4. Voor zover de gemeente bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveranties van derde(n), kan de gemeente op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met de gemeente of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de gemeente.
 5. De pashouder kan op geen enkele manier rechten, in de ruimste zin des woords, ontlenen aan (het project van) de PvD. Pashouder accepteert nadrukkelijk dat gebruikmaking van de PvD geen (persoonlijk) recht betreft en dat de PvD door de gemeente kan worden ingetrokken en/of het project van de PvD kan worden beëindigd, zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat en zonder dat de pashouder (althans de persoon bij wie de PvD is ingetrokken en andere personen) recht heeft op enige schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van pashouder worden opgeslagen in database(s) die conform de wet- en regelgeving word(t)(en) beheerd door en/of namens de gemeente. Deze database(s) zijn gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens en de gemeente, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) gaan vertrouwelijk met deze informatie om. U kunt meer informatie hierover lezen op www.cbpweb.nl en op www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj. Deze persoonsgegevens worden bewaard om activiteiten uit te voeren voor de PvD, voor (markt)onderzoek, voor opsporen van fraude met de PvD en voor het benaderen van de pashouder over aanbiedingen en/of mededelingen aangaande de PvD.

 

Artikel 7 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Een geschil bij de daartoe bevoegde rechter kan alleen aanhangig worden gemaakt indien de pashouder per e-mail op info@pasvandronten.nl met reden omkleed zijn geschil aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt en de gemeente dit geschil naar het oordeel van pashouder niet binnen 30 dagen afdoende heeft opgelost.
 3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.